Omzettingstabel - 1e tijdvak 2002

Schooltype: VWO
Vak: Russisch (ns en os)
Lengte scoreschaal (L):    51
Normeringsterm (N): 0,6

 

Score Cijfer Score Cijfer Score Cijfer Score Cijfer
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,7
1,8
2,0
2,2
2,4
2,5
2,7
2,9
3,1
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,1
4,3
4,5
4,7
4,8
5,0
5,2
5,4
5,5
5,7
5,9
6,1
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,1
7,3
7,5
7,7
7,8
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
8,0
8,2
8,4
8,5
8,7
8,9
9,1
9,3
9,6
10

 


11 juni 2002 e-mail: vo@citogroep.nl