Omzettingstabel - 2e tijdvak 2003

Schooltype: VWO
Vak: Frans 1,2 (ns) en Frans (os)
Lengte scoreschaal (L):    45
Normeringsterm (N): 0,3

 

Score Cijfer Score Cijfer Score Cijfer Score Cijfer
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5
3,7
3,9
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
5,1
5,3
5,5
5,7
5,9
6,1
6,3
6,5
6,7
6,9
7,1
7,3
7,5
7,7
7,9
8,1
8,3
8,5
42
43
44
45
8,8
9,2
9,6
10

 


24 juni 2003 e-mail: vo@citogroep.nl