Omzettingstabel - 1e tijdvak 2004

Schooltype: VWO
Vak: Engels (ns en os)
Lengte scoreschaal (L):    51
Normeringsterm (N): 1,1

 

Score Cijfer Score Cijfer Score Cijfer Score Cijfer
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1
1,3
1,5
1,6
1,8
2,0
2,2
2,3
2,5
2,7
2,9
3,0
3,2
3,4
3,6
3,7
3,9
4,1
4,3
4,5
4,6
4,8
5,0
5,2
5,3
5,5
5,7
5,9
6,0
6,2
6,4
6,6
6,7
6,9
7,1
7,3
7,5
7,6
7,8
8,0
8,2
8,3
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
8,5
8,7
8,9
9,0
9,2
9,4
9,6
9,7
9,9
10

 


16 juni 2004 e-mail: vo@citogroep.nl