Omzettingstabel - 2e tijdvak 2002

Schooltype: VWO
Vak: Engels (ns en os)
Lengte scoreschaal (L):    47
Normeringsterm (N): 0,7

 

Score Cijfer Score Cijfer Score Cijfer Score Cijfer
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1
1,1
1,2
1,3
1,5
1,7
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
5,1
5,3
5,5
5,7
5,9
6,1
6,3
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
42
43
44
45
46
47
8,7
8,9
9,1
9,3
9,6
10

 


25 juni 2002 e-mail: vo@citogroep.nl